Hållbarhet

Skogs- och samemuseet och Gammplatsen – en del av Västerbotten Experience

Under 2022 har Skogs- och samemuseet och Gammplatsen i Lycksele blivit en del av Västerbotten Experience. Västerbotten Experience har Region Västerbotten Turism arbetat fram för att synliggöra det genuint västerbottniska.

Hos oss på Skogs- och samemuseet och på Gammplatsen erbjuds du genuina upplevelser av Västerbottens kultur och natur. Den verksamhet som vi bedriver karaktäriseras av hållbarhet och med gästvänlighet i fokus.

Skogs- och samemuseets hållbarhetspolicy

Skogs- och samemuseet i Lycksele AB ska aktivt arbeta för att bedriva en verksamhet som bidrar till de globala 2030-målen. Hållbarhetspolicyn redovisar de grundläggande förhållningssätt som ska gälla och är antagen av bolagets styrelse. Arbetet omfattar alla dimensioner av hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk. Bolagets verksamhet ska bidra till en utveckling som säkerställer god livskvalitet och ekonomisk utveckling utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

• Vi ska arbeta med helhetssyn och integrera hållbarhetsaspekter i alla delar av verksamheten.
• Vi ska vara en arena för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning i skogliga och samiska frågor, präglad av kvalitet, äkthet och respekt för människa, natur och kultur.
• Vi ska vara en hållbar och attraktiv arbetsplats som kännetecknas av tydligt ledarskap, engagerade och delaktiga medarbetare, trygghet, öppenhet och kreativitet.
• Vårt arbete ska präglas av ömsesidig respekt och tolerans för olikheter. Ingen form av kränkande särbehandling eller diskriminering accepteras.
• Vi ska arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv med barn och unga som prioriterad målgrupp.
• Vi ska alltid följa gällande lagar och regler.
• Vi ska arbeta för god ekonomisk hushållning och våra inköp och upphandlingar ska vara hållbara ur både miljömässig och social synpunkt.
• Vi ska arbeta för att minska vår egen och våra besökares miljöpåverkan, främst med fokus på klimat, avfall, varor och tjänster.
• Vi ska utveckla vår roll som en positiv kraft i hållbarhetsarbetet.
• Vi ska tillhandahålla kunskap och erbjudanden som inspirerar och underlättar för våra besökare att göra hållbara val.
• Vi ska stå för ett gott värdskap, bedriva en inkluderande verksamhet som välkomnar alla och sträva efter ökad kvalitet i vår verksamhet.
• Vi ska var en god samverkanspart med hållbarhetsperspektiv i de sammanhang där vi är verksamma.
• Vi ska uppmuntra våra besökare att handla kvalitetsprodukter från lokala och regionala entreprenörer. Produkter som på ett autentiskt sätt speglar regionens livsstil och kultur.
• Vår verksamhet ute i skogslandskapet ska ske i samverkan och samråd med lokalsamhälle och markägare.
• Vår programverksamhet ska genomföras med hög säkerhet och risker ska ha analyserats för att minimera olyckor. Vi ska om möjligt erbjuda alternativ om oförutsedda händelser stoppar arrangemang.
• Vi ska alla medarbetare ta ansvar för arbetet och årligen gå igenom verksamheten och kundomdömen för att kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Västerbotten Experience, grönt sigill.

Kontakta oss! (Contact us!)

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt